Kreş Açma Şartları Nelerdir? 2020

Kreş Açma Şartları Nelerdir?Kreş açmak için gerekli şartlar ve kreş açma şartlarının bilinmeyenleri

Kreş açmak için girişimci yapı önemlidir. Bir işletme kuracaksınız ve bu işletmenin sürdürülebilir olmasını sağlamalısınız. Öncelikle bir işletme kurabilmek için belirli kıstaslar vardır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşından gün almak ve okur yazar olmak yeterlidir.

Bu bilgiler ışığında kreş açma şartlarından biri olan kreş ve gündüz bakımevi açmak için kurucularda aranacak şartları, yani  kimler kreş açabilir sorusunun cevabını oluşturalım.

Kimler Kreş Açabilir?

Kreş ve gündüz bakımevlerinin işleyiş ve usulu ile ilgili olarak sosyal hizmetlerin yönetmeliği bulunmaktadır. Burada kreş ve gündüz bakımevi açmak isteyen kişilerde aşağıdaki şartlar aranmaktadır.

Kurucularda aranacak şartlar

MADDE 5 – (1) Kuruluş açacak veya açılmış bir kuruluşu devir alacak olan kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olmak,

b) En az ilkokul mezunu olmak,

c) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar, topluma karşı suçlar, kişilere karşı suçlar ile uluslararası suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan mahkûm edilmemiş olmak.

Bu şartları taşıyan herkes kreş ve gündüz bakımevi açabilir.

Kreş Müdürü Olma Şartları Nelerdir?

Kurucunun yasal olarak işleri takip edebilmesi ve sevk organizasyon işleri için kreş ve gündüz bakımevi için bir kreş müdürüne ihtiyacı vardır.  Kreş müdürü olabilmek için bir takım şartlar bulunmaktadır. Şimdi bu şartları, Sosyal Hizmetlerin  belirlemiş olduğu kriterlere göre yazalım.

Kreş müdürü olma şartları

MADDE 23 – (Değişik:RG-8/9/2016-29825)

 1. Kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde kuruluş müdürü olacaklarda aranacak nitelikler şunlardır:
  1. Fakülte ve yüksekokulların en az dört yıllık sosyal hizmet, psikoloji, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, eğitimde psikolojik hizmetler, çocuk gelişimi, çocuk gelişimi ve eğitimi, okul öncesi eğitimi öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği ve anaokulu öğretmenliği bölümlerinden mezun olup Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile resmi veya özel eğitim kurumlarında en az 2 yıl çalışmış olmak.
  2. Eğitim fakültelerinin yukarıda belirtilenler dışındaki bölümleri ve fen edebiyat fakültelerinden mezun olanlardan pedagojik formasyona sahip olup Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile resmi veya özel eğitim kurumlarında en az 2 yıl çalışmış olmak.
  3.  Bakanlık veya Bakanlık izni ile açılan bakım hizmeti veren kuruluşlar ile resmi veya özel eğitim kurumlarında yöneticilik yapmış olmak.
  4. Yukarıdaki fakülte veya bölümlerden önlisans mezunu olduktan sonra en az 4 yıl Bakanlığa bağlı veya bakanlık izni ile açılan bakım hizmeti veren kuruluşlar ile resmi veya özel eğitim kurumlarında görev yapmış olmak.

Bu bilgiler ışığında kimlerin kreş müdürü olacağı belirtilmiştir. Kreş müdür olabilmek için başka şart yoktur.

Kreş açma şartları müdürlük unsurlarıKreş müdürünün görev ve sorumlulukları nelerdir?

Kreş müdürü olma şartlarını öğrendiğimize göre şimdi kreş müdürünün görevlerinin ne olması gerektiğine göz atalım. Bir kreş açıp müdür ataması yapacaksanız o zaman bu bilgileri öğrenmemizde fayda var ki beklentilerimiz karşılık bulsun.

Kreş müdürünün görev ve sorumlulukları

MADDE 24 –

 1. Kuruluş müdürünün görev ve sorumlulukları şunlardır:
  1. Kuruluşun idari, mali ve teknik tüm işlerini mevzuata uygun olarak yürütür.
  2. Çocukların kuruluşa kabul işlemlerini yapar.
  3. Çocukların bakımı, eğitimi ve korunması ile her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik önlemleri alır.
  4. Uyum problemi yaşayan veya özel gereksinimi olan çocukların sorunlarının çözümüne yönelik çalışmaları yürütür ve koordine eder.
  5. Çocukların özlük dosyalarının tutulmasını ve çocuklarla ilgili her türlü işlem ve yazışmaların ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar.
  6. Eğitim programlarında yer alan ilgili formların grup sorumlularınca her çocuk için düzenlenmesini sağlar ve bunları onaylar.
  7. Ailelere çocukların durumları hakkında bilgi verir; kuruluşun işleyişi ile ilgili konularda ailelerle iletişim sağlar.
  8. Çocukların velilere güvenli bir şekilde teslim edilmesine ilişkin tedbirleri alır ve bu tedbirlerin uygulanmasını sağlar.
  9. Kuruluşta düzenlenecek veli toplantılarını organize eder; toplantılarda alınan kararların uygulanmasını sağlar.
  10. Personelin denetimini ve görev dağılımını yapmakla yükümlüdür.
  11. Personelin özlük dosyalarının tutulmasını, her türlü işlem ve yazışmaların ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar. Personelin çalışma izninin alınmasına ve bu iznin iptaline ilişkin onay tekliflerini zamanında il müdürlüğüne bildirir.
  12. Eğitim programlarının hazırlanmasında ve diğer çalışmalarda grup sorumlularına rehberlik eder; hazırlanan programları tasdik eder ve çalışmaları denetler.
  13. Kuruluşta çalışan personele yönelik hizmet içi eğitimi planlar ve uygulanmasını sağlar.
  14. Yemek listesinin çocukların gelişim özellikleri, ihtiyaçları ve çevre şartları doğrultusunda hazırlanmasını ve yemek numunelerinin saklanmasını sağlar.
  15. Eğitim materyallerinin sağlanması, kullanılması, korunması, bakımı, temizliği ve düzeni için gerekli önlemleri alır.
  16. Kuruluş bina ve tesislerinin kullanımı, bakımı, temizliği, doğal afetlere karşı korunması, binanın fiziksel durumu ve donanımından kaynaklanan kazalara neden olabilecek merdiven, radyatör, korniş, kapı, pencere, kaygan zemin, oyun materyali ve benzeri unsurlara karşı iç ve dış güvenliğinin sağlanması yönünde gereken önlemleri alır.
  17.  Kuruluşla ilgili olağanüstü durumları il müdürlüğüne bildirir.
  18.  Mevzuat ve talimatların personele duyurulmasını, uygulanmasını ve standart formların doldurulmasını sağlar.
  19.  İl müdürlüğü ile kuruluş arasındaki iletişimin yürütülmesini sağlar.
 2. Bir kişi, birden fazla kuruluşun kuruluş müdürü olamaz ve çalışma saatleri içinde başka bir işte çalışamaz; grup sorumlusu olarak görev alamaz. Kuruluş müdürü gruplarda günde en az bir saat gözlem yapar.

Kreş müdürü olma şartları ve görevlerini belirtmiş olduk. Şuanda ihtiyacımız başlangıç bilgilerine sahibiz.

Yeterli midir? Elbette değil. Yeni bir kreş açmak istiyorsanız bu bilgilere ek olarak kreş açarken devlet desteği var mı? sorusuna bakalım.

Kreş açmak için devlet desteği var mı ?Kreş açarken devlet desteklerinden ve teşviklerinden faydalanabilirsiniz.

Kreş açarken bir çok kurucu ilk önce kreş açarken devlet destek veriyor mu diye merak eder. Araştırmalar yapar. Gelen bilgilerin ne kadar doğru ya da yanlış olduğundan bağımsız olarak ufak tefek bilgiler bulunur.

Kreş açmak için devlet desteklerini şöyle özetlesek daha doğru olur. Kreş açmak için KOSGEB destek veriyor mu? Hayır .

Peki neden önce kosgeb destekleri aklımıza geliyor. Çünkü KOSGEB destekleri, çalışan, kendi işini kurmak isteyen bayanlar için ekstra destek ve hibe veriyor. Lakin konu eğitim olunca, kosgen ne kreşlere ne de anaokullarına destek vermemektedir.

Peki o zaman desteği nereden alacağız. Kreş açmak için devlet destekleri sadece hibe değil bir geri dönüşüm olarak devletin alacaklarının bir kısmından vazgeçmesini esas alır.

Kreş açmak için devlet destekleri nelerdir?

 • Yerleşim yeri tahsisi
 • KDV istisnası
 • Gümrük Vergisi istisnası
 • SGK desteği
 • Vergi indirimi
 • Faiz desteği,

Daha detaylı bilgi alabilmek için hizmetlerimiz içerisinde yer alan özel okul devlet destekleri sayfamızdan bilgi alabilirsiniz.

http://www.okuldanismanligi.com/Hizmetlerimiz/ozel-okul-devlet-destekleri/

Kreş açma şartlarını sonuçlandırırsak

Kreş açmak, bir yer bulup içini döşemekten ibaret değildir. Kreş açma evraklarını merak etmeniz de son derece normaldir. Lakin önemli olan bir detayı paylaşmak gerektiği kanaatindeyiz.

Kreş açmak için gerekli olan şartları sağlamak çok zor değildir. Konu ne olursa olsun evrak gerektiren her işlemin mutlaka bir çözümü vardır. Bu güne kadar evraksal bazda hiç bir problem yaşamadık.

Asıl önemli olan ise yapacağınız kreşin asıl şartları diyebileceğimiz, planlama ve projelendirme sürecidir. Ne kadar önemli diye düşünüyor olabilirsiniz. Planlama olmadan yapılan bir anaokulunun maliyeti 200,000 ₺ iken aynı şartlarda yapılan bir anaokulunun maliyeti 150,000₺ ye kadar düşebilir. Buradaki farklılığın sebebi ihtiyaçların tespit edilmesi ve buna göre hareket edilmesinden kaynaklanmaktadır.

Tavsiyemiz,

 • Önce kime hizmet edeceğinizi belirleyin,
 • Bölgenin sosyo- ekonomik gelir seviyesine dikkat edin.
 • Hedef kitlenize uygun olarak çalışmalarınıza başlayın
 • Planlamanıza sadık kalın.

Emin olun gerisi  kendiliğinden gelecektir. Eğitim yaklaşımınız ve uygulamalarınızla birlikte emin adımlarla bir sonraki kreşinizin planlarını yaparsınız.

Kreş açma şartları ile ilgili destek almak isterseniz iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

 

Yusuf YILMAZ

Anaokulu Kurulum Uzmanı

Bu web sitesi çerezler kullanır ve tarama verilerinizi geliştirmek için kişisel verilerinizi ister.